چرا نفوذ متقابل یک فلز در فلز دیگر بیشتر است؟


ضریب نفوذ به انرژی فعال سازی نفوذ وابسته است.  انرژی فعال سازی برای فلزاتی که دمای ذوب پایین تر دارند کمتر است.  از این رو فلزات دارای دمای ذوب پایین تر ضریب نفوذ بالاتر دارند.

/ 0 نظر / 78 بازدید