اعلام نتایج امتحان خواص فیزیکی مواد 2

لیست نمرات خواص فیزیکی مواد 2 در زیر آمده است. ستون اول نمره اخذ شده از برگه امتحانی می باشد. نمره ارفاق در نظر گرفته شده براساس درصد حضور در کلاس می باشد. که ماکزیمم آن 2.5 نمره براساس 100 درصد حضور در کلاس می باشد. که به صورت خطی برای سایر درصدهای حضور کاهش می یابد. دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند، اعتراض خود را به ایمیل اینجانب (htavakoli@aut.ac.ir) ارسال نمایند. در صورتیکه اعتراض پس از بررسی بی مورد تشخیص داده شود نمره ارفاق اختصاص یافته تجدید نظر شده و کاهش می یابد. از این رو در صورتیکه اطمینان به اشتباه در تصحیح اوراق امتحانی دارید اعتراض نمایید. یک شنبه مورخ (1393/10/28) در دانشگاه حضور خواهم داشت.

/ 0 نظر / 66 بازدید